Valberedningens förslag

Valberedningen 2019

Valberedningen 2019
Valberedningen som arbetar på uppdrag av Kårfullmäktige består av Tove Björsell, James Hilton, Matilda
Naesström och Erik Ström.

Tove studerar på läkarprogrammet samt representerar termin 6 i läkarprogrammets studieråd. James
studerar på läkarprogrammet och har erfarenhet från både kårstyrelse och Villans verksamheter. Matilda
är ST-läkare inom psykiatri samt doktorand och representerar doktorandsektionen inom Umeå
Medicinska Studentkår (UMS). Erik studerar på läkarprogrammet och detta är hans första uppdrag inom
studentfacklig verksamhet.

Arbetsprocess
Valberedningen har annonserat efter nya kandidater i studentkårens sociala medier, genom affischering på
campus, i studentkårens nyhetsbrev, bjudit in till en infokväll på Villan och stått på vårdvetarhuset.
Vardera kandidat har fått anmäla sitt intresse via valfri kanal till valberedningen som i efterhand sökt
kontakt med kandidaten för att inventera dennes intresseområden. Valberedningen har i möjligaste mån
försökt intervjua alla kandidater till både kårfullmäktige och kårstyrelsen.

I sitt arbete har valberedningen sökt kandidater för att kunna sätta ihop ett representativt underlag till
valet. Med detta menas i första hand programtillhörighet och kön, enligt vad som diskuterats och
identifierats som särskilt viktigt inom studentkåren de senaste åren. Utöver detta så har valberedningen
sett till personens tidigare engagemang i kåren men också i andra sammanhang. Samtliga kandidater anses
lämpliga till de föreslagna positionerna och är formellt valbara då det kontrollerats att de är
kårmedlemmar.

Valberedning vill verkligen framhäva och belysa att det förekommer kandidater i förslaget
som sitter i valberedningen. Detta är en sen kompromiss i arbetsprocessen. Sent i processen skedde det
avhopp från kandidatlistan från flera program och detta har bidragit till att valberedningens förslag kan
uppfattas som ensidigt vad beträffande programspridningen. De kandidater från valberedningen
kandiderar inte till sin egen förmån utan för att endast för att få ett komplett förslag. De som kandiderar
till suppleant i förslaget har uttryckt inget intresse av att inneha ett personligt mandat.

Vi valberedningen är nöjda med de kandidater som presenteras nedan i förslaget till kårfullmäktiges
verksamhetsår 2019/2020. Vår enda reservation är att nästan alla personliga mandat upptas av studenter
vid läkarprogrammet. Anledningen till detta är att läkarprogrammet var det enda programmet som
svarade på valberedningens inbjudan att vara med och påverka kårens verksamhet.

Ordinarie mandat

Jens Ingvarsson, Läkarprogrammet
Andreas Hollmer, Läkarprogrammet
Ida Byggeth, Läkarprogrammet
James Hilton, Läkarprogrammet
Oscar Weidow, Läkarprogrammet
Mark Lindholm, Doktorand i medicinsk vetenskap
Morgan Edstedt, Läkarprogrammet
Johanna Salmi, Läkarprogrammet
Erik Birring, Läkarprogrammet
Lena Lassinantti, Doktorand i medicinsk vetenskap

Supplenater

1. Maja Renström, Läkarprogrammet
2. Jonas Wikström, Läkarprogrammet
2. Tove Björsell, Läkarprogrammet
3. Jakob Silvegren, Läkarprogrammet

Motivering

Ordinarie mandat
Jens Ingvarsson
Jens läser termin sju på läkarprogrammet och har redan hunnit vara representant inom läkarprogrammets
studieråd under fem terminer. Där har han bland annat drivit frågan att skapa ett arbetsmiljöombud,
något som inte tidigare fanns. Jens ser fram emot att vara med i processen att driva kåren framåt samtidigt
att jobba med kårens grund.

Jens är även valberedningens förslag för ämbetet som talman.

Andreas Hollmer
Hollmer är 33 år gammal och läser på Läkarprogrammet. Han har varit engagerad i UMS under hela sin
studietid med två år i kårstyrelsen varav ett som förste vice kårordförande, två år som kvällschef på
Kårhuset Villan och sitter nu under verksamhetsåret 2018/2019 i Kårfullmäktige som ledamot. Utöver
det tidigare engagemang i studierådet för läkarprogrammet.
Han önskar kunna fortsätta bidra med sin erfarenhet och främja gott samarbete och samverkan mellan
kårens olika verksamheter. Programöverskridande frågor är också något som ligger honom nära om
hjärtat.

Andreas är även valberedningens förslag för ämbetet som vice talman.

Ida Byggeth
Ida läser termin tre på läkarprogrammet. Hon är aktiv inom International Federation of Medical Students
Associations (IFMSA) och har en ledande roll i en av IFMSA:s arbetsgrupper för psykisk ohälsa. Hon är
sekreterare för läkarprogrammets studieråd. Hon vill nu även engagera sig i kårens arbete och kan då
bidra med erfarenheter från engagemang inom IFMSA.

Ida är även valberedningens förslag för ämbetet som sekreterare.

James Hilton
James är 29 år gammal och läser på läkarprogrammet. Han har tidigare varit engagerad inom kåren under
sina tandläkarstudier, dels om kårordförande och dels som kårhuschef. Han vill arbeta för ett ökat
medlemsengagemang i kåren bland alla dess medlemmar.

Oscar Weidow
Oskar läser termin fem på läkarprogrammet. Detta är hans första uppdrag inom kåren. Utanför studierna
ansvarar Oscar för en lokal server för pokemon Go. Uppdraget kräver god kommunikationsförmåga. Han
uttrycker stor vilja att bli mer engagerad i den lokala utbildnings-bevakningen och ser kårfullmäktige som
ett perfekt första uppdrag. Han vill även jobba med att förbättra utbildningsmiljön så att den möter
studenterna vid medicinska fakultetens krav på god kvalitet och hållbarhet.

Mark Lindholm
Mark är 28 år gammal och doktorand vid institutionen för odontologi vid medicinska fakulteten. Han har
senaste två åren varit aktiv i doktorandsektionen vid UMS och har suttit som studieråd för doktoranderna
i KF senaste året. Mark är intresserad av att öka medvetenhet och synliggöra doktorandernas utbildning
inom kåren, samt öka intresse för forskarutbildningen på grundutbildningen.

Morgan Edstedt
Morgan är 39 år gammal och läser på Läkarprogrammet. Han har tidigare varit fackligt förtroendevald och
politiskt engagerad. Är nu under verksamhetsåret 2018/2019 suppleant i kårfullmäktige. Viktiga frågor för
Morgan är samverkan med övriga studentkårer och studenträttigheter och studentmedverkan i
universitetets utveckling.

Johanna Salmi
Johanna är 26 år gammal och läser på läkarprogrammet. Under de senaste två åren hon varit ordförande
inom ARKUM, akademiska ryttarklubben i Umeå. Särskilda frågor som Johanna vill lyfta fram och arbeta
med som ledamot i kårfullmäktige är studenternas arbetsmiljö samt att minska studenters psykisk ohälsa

Erik Birring
Erik studerar på läkarprogrammet och är 20 år gammal. I Eriks tidigare engagemang finns en bred
föreningserfarenhet och erfarenhet av att driva projekt. Han har även suttit i medicinska kårens styrelse
under verksamhetsåret 2018/2019 som ledamot. Han väljer att engagera sig i fullmäktiges verksamhet för
att bidra till alla studenters lika villkor att studera och ha roligt under sin studietid.

Lena Lassinantti
Lena är 24 år gammal och är doktorand i medicinsk vetenskap vid institutionen för medicinsk kemi och
biofysik. Hon har tidigare varit engagerad i mottagningen vid biomedicinprogrammet, och varit ledamot i
valberedning för studentkåren och är i nuläget aktiv som ledamot i UMS doktorandsektion. Hon vill
arbeta för ökat inkluderande i studentkåren med hänvisning till de olika programmen samt att
doktorandfrågor lyfts mer tillika mer information till mindre kåraktiva grupper.

Supplenater
Maja Renström
Maja är 30 år gammal och läser på Läkarprogrammet. För närvarande är hon vice ordförande i ARKUM
och är vid sidan av studierna anatomiamanuens.

Hon vill se mer arbete med programöverskridande aktiviteter samt bidra till att nå ut till mindre kåraktiva
program för att öka deltagandet i studentkårens verksamhet.

Jonas Wikström
Jonas studerar termin 5 på läkarprogrammet och är 25 år. Jonas har tidigare engagemang i studentlivet
som kapten för Med-SM laget 2019 och har dessutom varit med och arrangerat Umeå World Cup 2019.
Han brinner för att skapa förutsättningar för ett inkluderande och aktivt studentliv.

Tove Björsell
Tove läser termin 6 på läkarprogrammet och är 22 år gammal. Hon är engagerad i läkarprogrammets
studieråd sedan HT18. Viktiga för Tove är utbildningsbevakning och att utveckla utbildningen så att den
blir så rättvis som möjligt.

Jakob Silvegren
Jakob studerar termin 6 på läkarprogrammet och är 26 år. Han är i nuläget inte engagerad i kåren men
brinner för att utveckla utbildningkvalitén så mycket som möjligt samt utveckla den studiesociala
situationen för medicinska studenter. Ambition är verkligen något Jakob har i överflöd och han känner att
suppleant i kårfullmäktige vore ett bra sätt att starta sitt kårengagemang på.